Fysiotherapie aan 't Wad

Fysio aan ‘t wad verleent u hierbij toestemming om dit document te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de hiernavolgende voorwaarden:

  • Het document wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden;
  • Het document wordt slechts gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
  • Iedere kopie van dit document of een gedeelte daarvan dient het auteursrechtteken (“copyright notice”) te bevatten

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technology, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Fysio aan ‘t wad of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Fysio aan ‘t wad geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Fysio aan ‘t wad geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Fysio aan ‘t wad is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Fysio aan ‘t wad, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze privacy statement gewoon van toepassing. “Fysio aan ‘t wad logos (en iedere combinatie van het voorgaande), productnamen, alle “headers en footers” van pagina’s en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Fysio aan ‘t wad. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in de Fysio aan ‘t wad webserver leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Fysio aan ‘t wad geen zeggenschap heeft. Fysio aan ‘t wad geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen